Choose, download and enjoy.

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 

Al onze leveringen zijn onderworpen aan de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld en door Softprice uitdrukkelijk aanvaard worden.

 

Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenalitieiten aan. In alle gevallen geldt de leveringstermijn slechts als indicatie en is niet bindend. De koper kan geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden, ook niet de verbreking of ontbinding van de overeenkomst eisen indien de termijnen niet geëerbiedigd worden. Softprice is gerechtigd deelleveringen te doen.

 

De klant is verplicht bij levering de goederen te controleren. Iedere klacht dient om geldig te zijn, schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgende op de ontvangst der goederen, bij Softprice ingediend te worden.

 

Geen enkele terugzending van goederen wordt aangenomen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord onzerzijds.

 

De waarborgperiode voor hardware staat vermeld op de factuur. De waarborg van hardware omvat het vervangen of herstellen van de onderdelen met inbegrip van de werkuren. Eventuele transportkosten zijn de laatste van de klant. Installatie, herinstallatie en configuratie van software met betrekking tot de herstelde of vervangen hardware vallen niet onder waarborg.

 

Voor de ondersteuning en waarborg van softwarepakketten dient te klant zich te wenden tot de fabrikant ervan (informatie hieromtrent is bijgevoegd bij de software).

 

Voor softwarepakketten op maat geschreven door Softprice bestaat de waarborg in het herstellen van eventuele programmeerfouten. Softprice is niet verantwoordelijk voor problemen ontstaan uit verkeerde manipulaties of foutief beheer van de software of problemen ontstaan door de hardware.

 

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Lier op het vervaldatum vermeld op de factuur. Elke op de vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente geven van 1 % per maand met een minimum van € 40  per factuur. Na ingebrekestelling wordt het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk van 20 %  van het factuurbedrag en met een minimum van € 40.

 

Bij bestellingen dient een voorschot van 40 % betaald te worden. Indien de klant de verkoopsovereenkomst of de uitvoering ervan verbreekt behoudt Softprice het recht voor het voorschot als schadevergoeding op te eisen.

 

In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Een vraag

Een vraag?
Stel gerust uw vraag.
Hola, uw naam graag.
Aiai, zo kunnen we U niet antwoorden.
Bericht vergeten?